دانگل و کابل

دانگل eftیکی از قدرتمندترین دانگلهای تعمیر نرم افزاری موبایل میباشد

دانگل و کابل 

( 2 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها

  • دانگل EFT

    در این قسمت دانگل EFT قرار دارد

  • کابل EFT

    در این قسمت کابلهای دانگل ٍEFT قرار دارد