کابل EFT

در این قسمت کابلهای دانگل ٍEFT قرار دارد

کابل EFT 

( یک محصول وجود دارد. )