مدار شارژ

در اینن بخش تمامی محصولات مربوط به مدار شارژ قرار میگیرد.

شامل مدارات مخصوص شارژ تبلت موبایل با اندازه های مختلف و کاربرد متفاوت

مدار شارژ 

( 6 محصول وجود دارد )